Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-ĐHV ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Vinh. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của khoa, khoa Hóa học phân công nhiệm vụ cho cho cán bộ trong khoa, áp dụng từ ngày 12/05/2016 như sau:


Khoa Hoa phan cong nhiem vu cbvc.doc