Đảng ủy bộ phận

Nguyễn Hoa Du
Lê Đức Giang
Trần Đình Thắng
Lê Danh Bình