Bộ môn Hóa thực phẩm

Trần Đình Thắng
Lê Văn Điệp
Đào Thị Thanh Xuân
Hoàng Văn Trung
Nguyễn Tân Thành
Lê Thế Tâm
Lê Thị Mỹ Châu
Trần Thị Phương Chi
Nguyễn Thị Huyền