Bộ môn Hóa hữu cơ

Đậu Xuân Đức
Hoàng Văn Lựu
Lê Đức Giang
Nguyễn Thị Chung
Nguyễn Văn Quốc
Nguyễn Thị Quỳnh Giang