- Tên seminar: Sử dụng iSpring Quizmaker biên soạn nhanh đề thi trắc nghiệm khách quan dùng đánh giá quá trình học tập của sinh viên theo chương trình CDIO

- Thời gian:  8h30 thứ Tư, ngày 15 tháng 3 năm 2017

- Địa điểm: Nhà A1, phòng 201

- Người trình bày: PGS.TS. Cao Cự Giác

- Đơn vị: Khoa Hóa học