Mời các bạn tham gia giải bài Olympic Hóa học sinh viên, kỳ 2 (tháng 1+2 năm 2017)

Ngày mở: 19/1/2017

Ngày hết hạn nhận bài:   10/3/2017

Địa chỉ nhận bài: Người nhận trực tiếp:  thầy Nguyễn Văn Quốc

Các bạn xem đề ở file đính kèm sau:

de_bai_olympic_hoa_hoc_ki_2_2017_32017.docx