Bộ môn Hóa phân tích tổ chức Seminar môn học, người báo cáo: 

TS. Đinh Thị Trường Giang

Thời gian 8h00 ngày 07/1/2017

Địa điểm: P A1201