Nội dung: Hóa học cho nhóm ngành môi trường.

Địa điểm: Phòng thí nghiệm Hóa phân tích

Thời gian: 14h30 thứ 6, ngày 18-9-2015