TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      KHOA HOÁ HỌC                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          ====&====                                                    --------˜&™---------

                                                                                    Nghệ An, ngày 03 tháng 11 năm 2015

                          KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI

    NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP KHOA NĂM HỌC 2015-2016

 

Thực hiện chủ trương của Nhà trường về việc tổ chức Tháng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và Hội thi nghiệp vụ sư phạm cấp khoa, căn cứ Hướng dẫn về thể lệ, nội dung, hình thức tố chức Hội thi của Nhà trường, khoa Hoá học thông báo kế hoạch Hội thi rèn luyện nghiệp sự phạm cấp khoa năm học 2015 - 2016 như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong giảng viên và sinh viên toàn khoa;

- Nâng cao chất lượng đào tạo, gắn liền lí thuyết với rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp, tạo hứng thú học tập cho sinh viên ngành sư pham nói riêng và sinh viên toàn khoa nói chung.

II. NỘI DUNG VÀ THỂ LỆ CUỘC THI

1. Nội dung

a. Màn chào hỏi b. Hiểu biết sư phạm

c. Xử lý tình huống sư phạm d. Thiết kế hoạt động giáo dục cho học sinh

e. Hùng biện g. Đồ dùng dạy học tự làm.

h. Thi giảng (cho sinh viên năm thứ tư).

2. Yêu cầu chung

Các nội dung thi gồm màn chào hỏi, hiểu biết sư phạm, xử lý tình huống sư phạm và hung biện phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Phản ánh được các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung, chương trình, sách giáo khoa và phương pháp dạy học, các định hướng đổi mới cơ bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH và hiện đại hóa đất nước;

+ Phản ánh được các đặc trưng của ngành sư phạm; thể hiện được các kiến thức, kỹ năng và năng lực nghề nghiệp của nhà giáo tương lai trong việc xử lý các quan hệ: Mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh; Mối quan hệ giữa học sinh với nhau; Mối quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh học sinh; Mối quan hệ đồng nghiệp; Mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

- Phản ánh được các cuộc vận động và phong trào thi đua hiện nay của ngành giáo dục;

- Phản ánh được các vấn đề về giáo dục mà xã hội đang quan tâm: văn hoá học đường; các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; đổi mới nội dung, chương trình sách giáo khoa và phương pháp dạy học,…

a. Màn chào hỏi

Yêu cầu: Nội dung phải ngắn gọn, mô phạm, tính giáo dục cao, giới thiệu về đội mình, bám sát chủ đề Hội thi và tháng rèn luyện NVSP, thời gian tối đa 5 phút (Quá 5 phút BTC cắt và không tính điểm nội dung thi đó).

Lưu ý: Các đội phải báo cáo kịch bản của đội mình cho giảng viên phụ trách lớp và. giảng viên phụ trách lớp phải chịu trách nhiệm duyệt nội dung kịch bản của màn thi chào hỏi

b. Phần thi hiểu biết sư phạm

Ban tổ chức chuẩn bị gói câu hỏi (10 câu) trong đó có 02 câu hỏi bằng tiếng Anh về lĩnh vực Hóa học, 01 câu hỏi về truyền thống, lịch sử, cơ cấu tổ chức của khoa Hóa học và 07 câu hỏi còn lại về lĩnh vực liên quan đến ngành sư phạm. Các đội bốc thăm và trả lời theo hình thức trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi có 10 giây chuẩn bị và đưa ra đáp án. Ban giám khảo căn cứ vào đáp án để đánh giá điểm cho từng đội. Mỗi câu trả lời đúng được tính 2 điểm.

c. Xử lý tình huống sư phạm

Tiến hành thi theo hình thức đối đáp vòng quanh giữa các đội. Mỗi đội đưa ra một tình huống sư phạm yêu cầu đội bạn xử lý. Đội bạn có 1 phút thảo luận trước khi trả lời. Trả lời trong thời gian không quá 5 phút. Nếu vượt quá mỗi phút sẽ bị trừ 1 điểm. Sau khi đội bạn trả lời, đội nêu tình huống sẽ đưa ra đáp án của đội mình.

Yêu cầu: Tình huống sư phạm phải có tính thực tiễn, có tính giáo dục cao nên có nhiều phương án xử lí.

d. Phần thi hùng biện

Nội dung hùng biện theo các chủ đề sau:

Chủ đề 1: Sinh viên sư phạm đối với nghề dạy học hiện nay theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Chủ đề 2: Chuẩn mực đạo đức nghề dạy học trong xã hội hiện đại.

Chủ đề 3: Sinh viên sư phạm với đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội đang bức xúc hiên nay: Ma túy mại dâm, HIV; An toàn giao thông; Bảo vệ môi trường.

Mỗi đội cử 1 thí sinh bốc thăm 1 nội dung trong 3 nhóm chủ đề trên, chuẩn bị trong thời gian 1 phút, trình bày hùng biện trong thời gian tối đa 5 phút. Nếu thời gian hùng biện vượt quá qui định sẽ bị trừ điểm, quá mỗi phút trừ 1 điểm. Sau khi thí sinh trình bày, Ban giám khảo sẽ đặt thêm câu hỏi cho thí sinh liên quan đến chủ đề hùng biện. Ban giám khảo sẽ đánh giá cả phần trình bày (80%) và trả lời câu hỏi của người hùng biện (20%).

e.Thi thiết kế hoạt động giáo dục cho học sinh

Mỗi đội tuyển thiết kế một hoạt động giáo dục theo chủ đề đã được chuẩn bị trước. Sau đó, cử một đại diện thuyết minh về chủ đề đó (mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục,…) trong thời gian tối đa 10 phút (kết hợp trình chiếu bằng Powerpoint và minh họa bằng hoạt cảnh trên sân khấu).

Hoạt động giáo dục có thể được thiết kế với các hình thức: thảo luận chuyên đề, giao lưu với người trong cuộc, hội thi (văn nghệ, hiểu biết, thanh lịch..), trò chơi dân gian…hoặc hình thức hỗn hợp, gồm các chủ đề sau:

Chủ đề 1: Nghĩa vụ và trách nhiệm của học sinh với vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hội nhập quốc tế.

Chủ đề 2: Học sinh với vấn đề môi trường.

Chủ đề 3: Học sinh với vấn đề rèn luyện đạo đức lối sống.

g. Phần thi đồ dùng dạy học tự làm

Mỗi đội chọn cử một đến hai thí sinh dự thi phần phương tiện dạy học tự làm liên quan đến chủ đề dạy học tích hợp. Thí sinh phải thuyết minh về mục tiêu và nội dung của chủ đề sau đó là mục đích, cách làm, cách sử dụng đồ dùng dạy học liên quan đến dạy học tích hợp đó trong thời gian tối đa 10 phút. Quá thời gian quy định mỗi phút bị trừ 1 điểm.

Đánh giá: Thuyết minh mục tiêu nội dung chủ đề dạy học tích hợp (40%); thuyết minh về đồ dùng dạy học (60%).

Câu hỏi và đáp án các nội dung thi xử lý tình huống sư phạm, bản thuyết minh về đồ dùng dạy học tự làm của các đội tuyển phải gửi cho Ban tổ chức Hội thi trước buổi dự thi ít nhất 15 phút (7 bản).

 

III. CHẤM THI VÀ KHEN THƯỞNG

1. Chấm thi

+ Ban giám khảo gồm 5 người, trong đó có 1 Trưởng ban và 4 ủy viên;

+ Ban giám khảo chấm thi theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,5 theo các tiêu chí.

2. Khen thưởng

+ Xếp hạng và phần thưởng cho các đội: nhất, nhì, ba (căn cứ vào tổng điểm thi của các nội dung)

+ Các nội dung thi chỉ xếp hạng (không có phần thưởng)

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Thời gian và địa điểm thi

a. Phần thi đồ dùng dạy học: 19h30 ngày 13 tháng 12 năm 2015 tại phòng học A4-201

b. Các nội dung màn chào hỏi, hiểu biết sư phạm, tình huống sư phạm, thiết kế hoạt động giáo dục và hùng biện: 19h ngày 14 tháng 12 năm 2015 tại Hội trường A

2. Đối tượng dự thi

- Sinh viên hệ chính quy ngành sư phạm từ năm thứ 2 đến năm thứ 4.

- Mỗi lớp sinh viên hoặc mỗi khối lớp thuộc đối tượng nêu trên được thành lập thành một đội tuyển gồm 5 thành viên để dự thi các phần thi: Hiểu biết sư phạm, Xử lý tình huống sư phạm, Hùng biện, Thiết kế hoạt động giáo dục.

3. Điều kiện dự thi

- Sinh viên có đủ sức khỏe, có điểm rèn luyện loại khá trở lên và điểm trung bình chung học tập từ 2.0 trở lên (lấy kết quả năm học 2014 -2015) .

- Trang phục: Đối với nữ: trang phục áo dài, giầy hoặc dép có quai hậu; Đối với nam: quần âu, áo sơ mi (dài hoặc ngắn tay), cà vạt, áo bỏ trong quần, giầy hoặc dép có quai hậu.

- Thí sinh phải đeo phù hiệu sinh viên.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban tổ chức họp các lớp Sư phạm Hóa học thông báo cụ thể về kế hoạch tổ chức và nội dung cuộc thi.

2. Ban tổ chức phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho các thành viên, cử cán bộ tư vấn cho các đội dự thi.

3. BCH Liên chi đoàn chịu trách nhiệm tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong sinh viên toàn khoa về Tháng rèn luyện NVSP và Hội thi NVSP; nhận phòng và kiểm tra loa máy, maket, bàn ghế và trang trí sân khấu, chuẩn bị các bảng đề tên các đội, bảng điểm và phiếu cho điểm (dùng cho BGK).

4. Mọi thắc mắc của các đội về nội dung, hình thức tổ chức, yêu cầu tư vấn,… xin liên hệ với Ban tổ chức để được giải đáp.

5. Nguồn kinh phí cho công tác tổ chức hội thi sẽ được trích trong kinh phí rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp do Nhà trường chi trả.

 

                                                                                                TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

 

 

                                                                                                    PGS.TS. Lê Đức Giang