Ngày mở: 02/4/2017

Ngày hết hạn nhận bài:   20/4/2017

Địa chỉ nhận bài:       1. Người nhận trực tiếp:  thầy Nguyễn Văn Quốc (sđt: 0942914928)                                                            

                                       2. Qua email: gvquoc@gmail.com 

Các bạn xem đề ở file đính kèm sau:

de_bai_olympic_hoa_hoc_thang_42017.docx