BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 17

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 01/01/2016)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 26/12/2016

Các  bộ môn họp sơ kết học kỳ I trong tuần này.

 

 

 

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - Trưởng phòng CTCT-HSSV

Cán bộ Phòng CTCT-HSSV, Trợ lý QLSV các khoa và Trường THPT Chuyên

Phòng 6, tầng 6, nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 27/12/2016

15:00 

Sơ kết học kỳ I - tổ Hữu cơ 

 TS. Đậu Xuân Đức

  Cán bộ trong tổ

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 28/12/2016

15:00 

 Sơ kết học kỳ I - tổ Vô cơ

 PGS.TS. Phan Thị Hồng Tuyết

 Cán bộ trong tổ

 

 15:00

 Sơ kết học kỳ I - tổ CNTP

 PGS.TS. Trần Đình Thắng

  Cán bộ trong tổ

 

Thứ Năm, ngày 29/12/2016

07:30

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Đinh Xuân Khoa

Phòng họp Tỉnh ủy Nghệ An

08:30

Sơ kết học kỳ I bộ môn PPDH

PGS.TS. Cao Cự Giác

 

 

 15:00Xemina trước bảo vệ của NCS Nguyễn Ngọc Tuấn HĐ Khoa học khoa, MB Hóa hữu cơ, NCS, các thầy cô quan tâm 

19:00

Chương trình “Dạ hội Chào Xuân 2017”

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

- Phòng CTCT-HSSV

- Đại biểu có Giấy mời

- Kế hoạch số 203-KH/ĐTN của BTV Đoàn trường.

Trung tâm GDQP - An ninh Vinh

Thứ Sáu, ngày 30/12/2016  

19:00

Hội nghị cán bộ Đoàn - Hội toàn trường phiên tháng 1/2017.

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

 

- Đại biểu có giấy mời

- Theo thông tri triệu tập của Đoàn TN - Hội SV

Hội trường A

Thứ Bảy, ngày 31/12/2016

13:30

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017; quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Đảng ủy Trường

Đảng viên toàn Trường

Hội trường A

Chủ Nhật, ngày 01/01/2017      CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017

 

 

 

 

 

Cả tuần

Từ 25/12/2016 - 20/01/2017: Trung tâm DV, HTSVQHDN phối hợp Trung tâm GDQP-AN Vinh tổ chức tốt đợt 3 GDQP-AN tại Trung tâm GDQP-AN Vinh.

Ghi chú

Đề nghị các đơn vị nộp báo cáo công tác tháng 12 và chương trình công tác tháng 1, 2 năm 2017 cho Phòng Hành chính tổng hợp trước 11h30 ngày 26/12/2016  (bản mềm gửi qua địa chỉ email: locntx@vinhuni.edu.vn)