BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 04

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 19/9/2016 đến ngày 25/9/2016)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 19/9/2016

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - TP CTCT-HSSV

Trợ lý QLHSSV các khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 6, nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 20/9/2016

08:00

Duyệt Chuẩn đầu ra, Khung năng lực, dự thảo Khung chương trình tiếp cận CDIO các ngành: Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Quản lý Giáo dục

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

BGH; Trưởng các đơn vị: Đào tạo, KH- TC, KH&HTQT,TT ĐBCL, HCTH; Trưởng, phó khối ngành, chủ đề tài; Trưởng các khoa thuộc khối ngành; Thư kí Ban chỉ đạo Đề án CDIO

Phòng họp tầng 2, nhà Điều hành

14:00

Duyệt Chuẩn đầu ra, Khung năng lực, dự thảo Khung chương trình tiếp cận CDIO các ngành: Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

BGH; Trưởng các đơn vị: Đào tạo, KH- TC, KH&HTQT, TT ĐBCL, HCTH; Trưởng, phó khối ngành, chủ đề tài; Trưởng các khoa thuộc khối ngành; Thư kí Ban chỉ đạo Đề án CDIO

Phòng họp tầng 2, nhà Điều hành

14:00

Tập huấn sử dụng phân hệ quản lý đào tạo hệ VLVH

TT CNTT

TT CNTT, TT GDTX, CMC; Đại diện các đơn vị: KH-TC, TT ĐBCL; Trợ lý đào tạo các khoa có đào tạo hệ VLVH

Phòng 4, tầng 6, nhà Điều hành

19:30

Hội nghị công chức, viên chức năm học 2016 - 2017 khoa Hóa học

Khoa Hóa học

BGH (đ/c Thành); Đại diện BTV CĐ Trường; Trưởng hoặc phó các đơn vị (có danh sách ở mục ghi chú)

Phòng họp A, nhà A1

Thứ Tư, ngày 21/9/2016

08:00

Duyệt Chuẩn đầu ra, Khung năng lực, dự thảo Khung chương trình tiếp cận CDIO khối ngành Sư phạm tự nhiên

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

BGH; Trưởng các đơn vị: Đào tạo, KH- TC, KH&HTQT, TT ĐBCL, HCTH; Trưởng, phó khối ngành, chủ đề tài; Trưởng các khoa thuộc khối ngành; Thư kí Ban chỉ đạo Đề án CDIO

Phòng họp tầng 2, nhà Điều hành

14:00

Duyệt Chuẩn đầu ra, Khung năng lực, dự thảo Khung chương trình tiếp cận CDIO ngành Giáo dục Thể chất

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

BGH; Trưởng các đơn vị: Đào tạo, KH-TC, KH&HTQT, TT ĐBCL, HCTH; Trưởng, phó khối ngành, chủ đề tài; Trưởng các khoa thuộc khối ngành; Thư kí Ban chỉ đạo Đề án CDIO

Phòng họp tầng 2, nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 22/9/2016

08:00

Duyệt Chuẩn đầu ra, Khung năng lực, dự thảo Khung chương trình tiếp cận CDIO khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

BGH; Trưởng các đơn vị: Đào tạo, KH-TC, KH&HTQT, TT ĐBCL, HCTH; Trưởng, phó khối ngành, chủ đề tài; Trưởng các khoa thuộc khối ngành; Thư kí Ban chỉ đạo Đề án CDIO

Phòng họp tầng 2, nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 23/9/2016

08:00

Duyệt Chuẩn đầu ra, Khung năng lực, dự thảo Khung chương trình tiếp cận CDIO khối ngành Sư phạm Xã hội

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

BGH; Trưởng các đơn vị: Đào tạo, KH-TC, KH&HTQT, TT ĐBCL, HCTH; Trưởng, phó khối ngành, chủ đề tài; Trưởng các khoa thuộc khối ngành; Thư kí Ban chỉ đạo Đề án CDIO

Phòng họp tầng 2, nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 24/9/2016

14:00

Hội nghị công chức, viên chức năm học 2016 - 2017 khoa Xây dựng

Khoa Xây dựng

BGH (đ/c Khoa); Đại diện BTV CĐ Trường; Trưởng hoặc phó các đơn vị (có danh sách ở mục ghi chú)

Phòng họp tầng 2, nhà Điều hành

Chủ Nhật, ngày 25/9/2016

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường, chuyên ngành Quản lý giáo dục của NCS Phạm Lê Cường

 

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp A - Nhà A1

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

 

Ghi chú

 

Danh sách các đơn vị phải cử đại diện đến dự Hội nghị CB, VC các khoa đào tạo và trường trực thuộc gồm: KH-TC, HCTH, Bộ phận Một cửa, Đào tạo, TCCB, TTrGD, QT&ĐT, CTCTHSSV, KH&HTQT, TT ĐBCL, TT CNTT, Thư viện, ĐT SĐH (đối với các khoa có đào tạo SĐH), GDTX (đối với các khoa có hệ VLVH, ĐTTX), TT THTN (đối với các khoa đào tạo và trường trực thuộc có thực hành thí nghiệm).

 

 

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua email:locntx@vinhuni.edu.vn