LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2012-2013

(Cơ sở 1)

Thứ

Ngày thi

Ca thi

(Giờ thi)

Tên học phần

Hình thức thi

TT phòng

Tên phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2

03/06/2013

1(06:30-08:00)

Hóa lý

Viết 90p

1

B3 401

 

 

 

 

 

 

2

B3 402

 

 

 

 

 

 

3

B3 403

 

 

 

 

 

 

4

B3 404

 

T2

03/06/2013

3(13:30-15:30)

Độc học và phân tích môi trường

Viết 120p

1

B1 301

 

T2

03/06/2013

4(15:45-17:45)

Phân tích chất lượng thực phẩm

Viết 120p

1

B2 303

 

T3

04/06/2013

2(08:45-10:45)

Cơ chế phản ứng hóa hữu cơ

Viết 120p

1

B2 402

 

T3

04/06/2013

2(08:45-10:45)

Động hóa và hóa học chất keo, điện hóa học (Hóa lý 2)

Viết 120p

1

B2 102

 

T4

05/06/2013

2(08:45-10:15)

Hoá học đại cương A2

Viết 90p

1

B2 102

 

 

 

 

 

 

2

B2 103

 

 

 

 

 

 

3

B2 104

 

 

 

 

 

 

4

B2 201

 

 

 

 

 

 

5

B2 202

 

 

 

 

 

 

6

B2 203

 

 

 

 

 

 

7

B2 204

 

T4

05/06/2013

3(13:30-15:30)

Hóa hữu cơ

Viết 120p

1

B2 403

 

 

 

 

 

 

2

B2 404

 

 

 

 

 

 

3

B2 405

 

 

 

 

 

 

4

B2 501

 

T4

05/06/2013

4(15:45-17:45)

Vi sinh ĐC và vi sinh công nghiệp

Viết 120p

1

B1 101

 

 

 

 

 

 

2

B1 102

 

 

 

 

 

 

3

B1 103

 

 

 

 

 

 

4

B1 104

 

T5

06/06/2013

2(08:45-10:45)

Hoá phân tích 1

Viết 120p

1

B3 301

 

T6

07/06/2013

1(06:30-08:00)

Công nghệ chế biến nhiệt lạnh

Viết 90p

1

B2 301

 

 

 

 

 

 

2

B2 302

 

 

 

 

 

 

3

B2 303

 

 

 

 

 

 

4

B2 304

 

T6

07/06/2013

3(13:30-15:00)

Hóa học và công nghệ dầu mỡ TP

Viết 90p

1

B2 302

 

T7

08/06/2013

1(06:30-08:00)

Công nghệ bia rượu và SP lên men

Viết 90p

1

B1 301

 

T7

08/06/2013

2(08:45-10:45)

Quá trình và thiết bị cơ học

Viết 120p

1

B2 302

 

 

 

 

 

 

2

B2 303

 

 

 

 

 

 

3

B2 304

 

 

 

 

 

 

4

B2 305

 

Thứ

Ngày thi

Ca thi (Giờ thi)

Tên học phần

Hình thức thi

TT phòng

Tên phòng

 

T7

08/06/2013

4(15:45-17:15)

Hoá lượng tử

Viết 90p

1

B3 102

 

T3

11/06/2013

4(15:45-17:45)

Hoá học đại cương B

Viết 120p

1

B2 301

 

 

 

 

 

 

2

B2 302

 

 

 

 

 

 

3

B2 303

 

 

 

 

 

 

4

B2 304

 

 

 

 

 

 

5

B2 305

 

 

 

 

 

 

6

B2 402

 

T4

12/06/2013

1(06:30-08:00)

Quá trình và thiết bị chuyển khối

Viết 90p

1

B3 202

 

 

 

 

 

 

2

B3 204

 

 

 

 

 

 

3

B3 203

 

T4

12/06/2013

4(15:45-17:15)

Hoá học môi trường

Viết 90p

1

B3 101

 

 

 

 

 

 

2

B3 102

 

 

 

 

 

 

3

B3 104

 

 

 

 

 

 

4

B3 103

 

T4

12/06/2013

4(15:45-17:45)

Bài tập hóa học và phương tiện kỹ thuật DH

Viết 120p

1

B2 203

 

 

 

 

 

 

2

B2 204

 

T5

13/06/2013

2(08:45-10:15)

Hóa học xử lý môi trường

Viết 90p

1

B3 203

 

T6

14/06/2013

1(06:30-08:00)

Phân tích vi sinh

Viết 90p

1

B2 204

 

T6

14/06/2013

4(15:45-17:15)

Các phương pháp phân tích công cụ

Viết 90p

1

B2 101

 

 

 

 

 

 

2

B2 102

 

 

 

 

 

 

3

B2 103

 

 

 

 

 

 

4

B2 104

 

T7

15/06/2013

1(06:30-08:30)

Hóa hữu cơ 2

Viết 120p

1

B2 301

 

 

 

 

 

 

2

B2 302

 

CN

16/06/2013

1(06:30-08:00)

Bao bì thực phẩm

Viết 90p

1

B2 301

 

 

 

 

 

 

2

B2 302

 

 

 

 

 

 

3

B2 303

 

 

 

 

 

 

4

B2 304

 

T2

17/06/2013

2(08:45-10:45)

Hóa vô cơ 2

Viết 120p

1

B2 301

 

 

 

 

 

 

2

B2 302

 

T2

17/06/2013

3(13:30-15:00)

Thực phẩm thuốc, thực phẩm chức năng, thực phẩm biến đổi gen

Viết 90p

1

B3 201

 

T3

18/06/2013

1(06:30-08:30)

Hoá học đại cương A1

Viết 120p

1

B2 101

 

 

 

 

 

 

2

B2 102

 

 

 

 

 

 

3

B2 103

 

 

 

 

 

 

4

B2 104

 

 

 

 

 

 

5

B2 201

 

 

 

 

 

 

6

B2 202

 

 

 

 

 

 

7

B2 203

 

 

 

 

 

 

8

B2 204

 

 

 

 

 

 

9

B2 205

 

 

 

 

 

 

10

B3 101

 

 

 

 

 

 

11

B2 102

 

T3

18/06/2013

2(08:45-10:15)

Nguyên liệu và phụ gia thực phẩm

Viết 90p

1

B3 104

 

 

 

 

 

 

2

B3 201

 

 

 

 

 

 

3

B3 202

 

T4

19/06/2013

1(06:30-08:30)

Hóa kỹ thuật và môi trường

Viết 120p

1

B2 204

 

 

 

 

 

 

2

B2 205

 

T5

20/06/2013

1(06:30-08:00)

Hóa học & công nghệ rau quả

Viết 90p

1

B3 202

 

T6

21/06/2013

2(08:45-10:15)

Các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa học

Viết 90p

1

B2 101

 

T7

22/06/2013

1(06:30-08:00)

Hóa học & công nghệ sữa, chè, cà phê, đường, bánh, kẹo

Viết 90p

1

B3 204

 

T7

22/06/2013

1(06:30-08:00)

PPNCKH chuyên ngành Hoá CNTP

Viết 90p

1

B2 101

 

 

 

 

 

 

2

B2 102

 

 

 

 

 

 

3

B2 103

 

 

 

 

 

 

4

B2 104

 

CN

23/06/2013

4(13:30-14:45)

Tin học ứng dụng trong CN thực phẩm

TH máy

1

TN 308

 

CN

23/06/2013

5(15:00-16:15)

Tin học ứng dụng trong CN thực phẩm

TH máy

1

TN 308

 

CN

23/06/2013

6(16:30-17:45)

Tin học ứng dụng trong CN thực phẩm

TH máy

1

TN 308

 

T2

24/06/2013

3(13:30-15:00)

Hóa học vật liệu

Viết 90p

1

B2 102