TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA HÓA HỌC

-------------------

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN ĐĂNG KÝ THAO GIẢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013

TT

Họ và tên giảng viên

Tên học phần

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

ThS. Trần Phương Chi

Đại cương về công ghệ chế biến rau quả

Tiết 7, ngày 04 tháng 11 (Thứ Hai)

Phòng B2-305

Cấp khoa

2

ThS. Mai Thị Xuân Hương

Hóa đại cương A1

Tiết 2, ngày 11 tháng 11 (Thứ Hai)

Phòng A2-301

Cấp khoa

3

TS. Đinh Thị Trường Giang

PP phân tích phổ phát xạ nguyên tử và phân tích cực phổ hiện đại

Tiết 2, ngày 12 tháng 11 (Thứ Ba)

Phòng B3-303

Cấp khoa

4

PGS.TS. Cao Cự Giác

PPDH Hóa học ở trường phổ thông bằng Tiếng Anh

Tiết 2, ngày 13 tháng 11 (Thứ Tư)

Phòng 12, tầng 6, Thư viện NTH

Cấp trường

5

ThS. Hoàng Văn Trung

Phân tích chất lượng thực phẩm

Tiết 3, ngày 12 tháng 11

(Thứ Ba)

Phòng B3-203

Cấp khoa

6

ThS. Phan Thị Thùy

Hóa đại cương A1

Tiết 4, ngày 26 tháng 11 (Thứ Ba)

Phòng B3-203

Cấp khoa

7

TS. Lê Đức Giang

Hóa hữu cơ 1

Tiết 8, ngày 6 tháng 12 (Thứ Sáu)

Phòng 402 nhà đa năng

Cấp trường

                                                                                               Ngày 05 tháng 11 năm 2013

                                                                                         TM. Ban chủ nhiệm khoa

                                                                                                                               

                                                                                                TS. Lê Đức Giang