Ngày 15 tháng 7 năm 2016, Trường Đại học Vinh đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ Hóa học cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Huy Hùng, sinh năm 1987, nghiên cứu sinh khóa 2013-2017 với tên đề tài:

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học một số cây thuộc chi na (Annona) và chi dủ dẻ (Melodorum) ở Việt Nam

Chuyên ngành: Hóa hữu cơ    Mã số: 62.44.01.14

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Trần Đình Thắng,  2. GS. TS Yang Chang Wu

Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên: PGS.TS. Hoàng Văn Lựu (Chủ tịch Hội đồng), PGS.TS. Lê Đức Giang (Thư ký hội đồng), PGS. TS. Nguyễn Quyết Chiến (phản biện 1), PGS. TS. Vũ Đình Hoàng (phản biện 2), PGS.TS. Đinh Xuân Định (ủy viên), PGS.TS. Trần Đình Thắng (ủy viên), TS. Đậu Xuân Đức (ủy viên).

          Kết quả bảo vệ theo đánh giá của Hội đồng chấm luận án: 6/6 phiếu tán thành cho phép NCS. Nguyễn Huy Hùng được chuẩn bị hồ sơ để bảo vệ luận án cấp trường sau khi sửa chữa theo kết luận của Hội đồng.

Những nội dung mới của luận án

         Đây là công trình nghiên cứu về thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của một số chất phân lập được từ lá và hạt của loài bình  bát (Annona reticulata) lần đầu tiên ở Việt Nam.

1. Từ dịch chiết n-hexane và ethyl acetate của lá của cây bình bát (Annona reticulata) đã phân lập và xác định cấu trúc 12 hợp chất, trong đó:

        + 1 hợp chất triterpenoid mới: annonaretin A (ARLH1);

        + 3 hợp chất  triterpenoit lần đầu được phân lập từ lá cây bình bát: taraxasterol (ARLE3), taraxerol (ARLH3), uvaol (ARLE4);

        + 2 hợp chất flavonoid: (2S)-di-O-methylquiritigenin (ARLE2), rutin (ARLE5) lần đầu tiên được phân lập từ loài Annona reticulata.

2. Các hợp chất ARLH2,  ARLH3 và ARLH5- ARLH8 có khả năng ức chế sự sản sinh NO tùy thuộc liều lượng, với các giá trị IC50 trong khoảng 48,6 ± 1,2 và 99,8 ± 0,4 μM.. Trong đó, hợp chất axit 16α-Hydro-19-al-ent-kauran-17-oic (ARLH5), đã cho thấy tác động ức chế đáng kể nhất đối với sự sản sinh NO với giá trị IC50 nhỏ nhất là 48,6 ± 1,2 μM.