PGS.TS. Lê Đức Giang – Phó trưởng khoa

CDIO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Conceive (Hình thành ý tưởng) – Design (Thiết kế) – Implement (Triển khai) – Operate (Vận hành). CDIO là một đề xướng của các khối ngành kỹ thuật thuộc ĐH Kỹ thuật Massachusetts (Mỹ), phối hợp với các trường đại học Thụy Điển. Đây là một giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra để thiết kế chương trình và phương pháp đào tạo theo một quy trình khoa học.

Theo website chính thức của tổ chức CDIO, tầm nhìn của CDIO hướng tới việc: Tích hợp các kỹ năng nghề nghiệp như làm việc nhóm và giao tiếp; Đề cao việc học tập tích cực và qua trải nghiệm; Liên tục cải tiến thông qua quy trình đảm bảo chất lượng với mục tiêu cao; Làm phong phú khóa học với các dự án do sinh viên tự thiết kế – xây dựng và kiểm tra, thử nghiệm. Có thể hiểu, cách tiếp cận CDIO hướng tới đào tạo sinh viên phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực thực tiễn (năng lực C-D-I-O) và có ý thức trách nhiệm với xã hội. Chương trình xây dựng theo tiếp cận CDIO cũng thể hiện rõ nét những mục tiêu cốt lõi của giáo dục theo UNESCO: học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định bản thân (learn to know, learn to do, learn to live together, learn to be). Do đó, sinh viên sẽ được phát huy vai trò chủ động, sáng tạo; phát triển toàn diện các “kỹ năng cứng” và “kỹ năng mềm” đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường lao động liên tục thay đổi trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở đó, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp của sinh viên đáp ứng nhu cầu xã hội theo định hướng chung của trường Đại học Vinh, khoa Hóa học đã tiến hành phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học theo tiếp cận CDIO cho 3 ngành đào tạo trình độ đại học: Sư phạm Hóa học, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ kỹ thuật hóa học (chuyên ngành Hóa dược-mỹ phẩm) từ năm học 2016-2017. Chương trình sẽ được triển khai thực hiện từ khóa tuyển sinh năm học 2017-2018 (khóa 58) theo kế hoạch chung của toàn trường.

1. Ngành sư phạm Hóa học

1.1. Mục tiêu tổng quát

 Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Hóa học có khả năng áp dụng thành thạo kiến thức khoa học cơ bản và chuyên ngành để thiết kế, thực hiện và phát triển "Chương trình nhà trường THPT môn Hóa học và môn Khoa học tự nhiên" trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

1.2. Chương trình đào tạo

1.2.1. Thời gian đào tạo: 4 năm

1.2.2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 125 tín chỉ

1.2.3. Nội dung chương trình

- Khối kiến thức giáo dục đại cương: Toán học và xác suất thống kê, Vật lý đại cương, Hóa học đại cương, Sinh học đại cương, Tin học cơ sở, Giáo dục chính trị, Giáo quốc phòng, Giáo dục thể chất và Khoa học xã hội, nhân văn.

- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp bao gồm kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức nghiệp vụ sư phạm. Trong đó, khối kiến thức khoa học cơ bản gồm: Hóa lý và hóa lý thuyết, Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ, Hóa phân tích, Hóa sinh, Hóa kỹ thuật và hóa môi trường; khối kiến thức nghiệp vụ gồm: Giáo dục học và tâm lý học, Lý luận và phương pháp dạy học hóa học, Phương pháp nghiên cứu khoa học và đo lường, đánh giá trong giáo dục.

Chương trình đào tạo chú trọng hình thành và phát triển các phẩm chất, kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp cho sinh viên thông qua các hoạt động nhóm và thực hành, thí nghiệm, thực tế  trong quá trình học tập. Trên cơ sở đó, sinh viên có thể vận dụng các kiến thức và kỹ năng trong thiết kế, thực hiện và phát triển “Chương trình nhà trường THPT môn Hóa học và môn Khoa học tự nhiên”, đáp ứng những yêu cầu của người giáo viên phổ thông trong bối cảnh đổi mới toàn diện giáo dục Việt Nam. 

1.3. Vị trí việc làm của sinh viên tốt nghiệp

- Giáo viên dạy môn Hóa học và môn Khoa học tự nhiên tại các trường phổ thông;

- Giảng viên dạy Hóa học tại các trường cao đẳng, đại học;

- Nghiên cứu viên tại các Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học hóa học và khoa học giáo dục.

2. Ngành Công nghệ thực phẩm

2.1. Mục tiêu tổng quát

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm có khả năng áp dụng thành thạo kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở kỹ thuật và kiến thức chuyên ngành; hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống sản xuất, quản lý chất lượng và phát triển sản phẩm trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2.2. Chương trình đào tạo

2.2.1. Thời gian đào tạo: 5 năm

2.2.2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 150 tín chỉ

2.2.3. Nội dung chương trình

- Khối kiến thức giáo dục đại cương: Toán học và xác suất thống kê, Hóa học đại cương, Vật lý đại cương, Tin học cơ sở, Giáo dục chính trị, Giáo quốc phòng, Giáo dục thể chất và Khoa học xã hội, nhân văn.

 - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp bao gồm kiến thức cơ sở kỹ thuật, kiến thức cơ sở hóa học và công nghệ thực phẩm và kiến thức chuyên ngành. Trong đó, kiến thức cơ sở kỹ thuật gồm: Hình họa và vẽ kỹ thuật, Kỹ thuật điện và điện tử, Cơ học kỹ thuật, Quá trình và thiết bị cơ học; kiến thức cơ sở hóa học và công nghệ thực phẩm gồm: Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ, Hóa phân tích, Hóa lý và hóa keo, Hóa thực phẩm, Quá trình và thiết bị trong công nghệ thực phẩm, Công nghệ xử lý môi trường; kiến thức chuyên ngành gồm: Công nghệ sản xuất, chế biến và bảo quản thực phẩm, Quản lý chất lượng và phân tích, kiểm nghiệm thực phẩm, cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm, Enzym trong công nghệ thực phẩm, Nguyên liệu phụ gia thực phẩm, Phát triển sản phẩm thực phẩm,...

Ngoài ra, chương trình đào tạo còn hình thành và phát triển các kỹ năng giao tiếp, hoạt động nhóm, kỹ năng và phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp thông qua các hoạt động thực hành, thí nghiệm, thực tập và đồ án. Trên cơ sở đó, sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng trong việc hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống sản xuất, quản lý chất lượng và phát triển sản phẩm trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

2.3. Vị trí việc làm của sinh viên tốt nghiệp

- Kỹ sư điều hành dây chuyền sản xuất tại các nhà máy thực phẩm;

- Cán bộ phân tích, kiểm nghiệm thực phẩm, cán bộ nghiên cứu phát triển sản phẩm (R&D) tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

- Cán bộ quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực thực phẩm;

- Nghiên cứu viên tại các cơ sở nghiên cứu về khoa học và công nghệ thực phẩm;

- Giảng viên giảng dạy tại các cơ sở đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm.

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (chuyên ngành Hóa dược-Mỹ phẩm)

3.1. Mục tiêu tổng quát

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (chuyên ngành Hóa dược-Mỹ phẩm) có khả năng áp dụng thành thạo kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở kỹ thuật và kiến thức chuyên ngành; hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống sản xuất, quản lý chất lượng và phát triển sản phẩm trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

3.2. Chương trình đào tạo

3.2.1. Thời gian đào tạo: 5 năm

3.2.2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 150 tín chỉ

3.2.3. Nội dung chương trình

- Khối kiến thức giáo dục đại cương: Toán học và xác suất thống kê, Hóa học đại cương, Vật lý đại cương, Tin học cơ sở, Giáo dục chính trị, Giáo quốc phòng, Giáo dục thể chất và Khoa học xã hội, nhân văn.

 - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp bao gồm kiến thức cơ sở kỹ thuật, kiến thức cơ sở công nghệ hóa học và kiến thức chuyên ngành. Kiến thức cơ sở kỹ thuật gồm: Hình họa và vẽ kỹ thuật, Kỹ thuật điện và điện tử, Kỹ thuật đo lường và tự động hóa, Cơ học kỹ thuật, Quá trình và thiết bị cơ học, Quá trình thiết bị nhiệt và chuyển khối. Kiến thức cơ sở công nghệ hóa học gồm: Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ, Hóa phân tích, Hóa lý và hóa keo, Quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học, Công nghệ xử lý môi trường. Kiến thức chuyên ngành hóa dược và mỹ phẩm gồm: Dược lý học, Hóa dược và kỹ thuật tổng hợp hóa dược, Công nghệ sản xuất và bào chế dược phẩm, Hóa học và công nghệ sản xuất, bào chế mỹ phẩm, Quản lý chất lượng và phân tích, kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm.

Ngoài ra, chương trình đào tạo còn hình thành và phát triển các kỹ năng giao tiếp, hoạt động nhóm, kỹ năng và phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp thông qua các hoạt động thực hành, thí nghiệm, thực tập và đồ án. Trên cơ sở đó, sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng trong việc hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống sản xuất, quản lý chất lượng và phát triển sản phẩm trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

3.3. Vị trí việc làm của sinh viên tốt nghiệp

- Kỹ sư điều hành dây chuyền sản xuất tại các nhà máy hóa chất và nhà máy dược phẩm, mỹ phẩm;

- Cán bộ phân tích, kiểm nghiệm tại các cơ sở sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm và trung tâm phân tích kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm;

- Cán bộ tại các cơ quan quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực hóa học và  hóa dược – mỹ phẩm;

- Nghiên cứu viên tại các cơ sở nghiên cứu về khoa học và công nghệ hóa học, hóa dược và mỹ phẩm;

- Giảng viên giảng dạy tại các cơ sở đào tạo ngành Công nghệ hóa học và hóa dược.